Betingelser for medlemskab i Dansk Fitness Faaborg

§1. Medlemskab: Et medlemskab er personligt og kan ikke bruges af andre medlemmer. Et medlemskab kan overdrages til en anden person, som ikke er medlem af Dansk Fitness Faaborg i forvejen. Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af Dansk Fitness Faaborg. For at kunne stat en persons identitet, opbevares et foto af et medlem sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Dansk Fitness Faaborg. Det er medlemmets ansvar, at Dansk Fitness Faaborg til hver en tid har medlemmers korrekte kontaktoplysninger.Dansk Fitness Faaborg kan bede om, at se billedlegitimation ved oprettelsen.

§1a. Ung 15-21 år-medlemskab/Umyndige: Unge under 18 år eller umyndige skal have en værge med til kontraktunderskrivelse som anden betaler for sig, ellers kan der ikke oprettes medlemskab. Indmeldelse af ikke-myndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i Dansk Fitness Faaborg.

§2. Medlemskort: Medlemskortet medbringes og skal ved hvert besøg registreres ved tjek ind på kundeskærmen i receptionen, for at få adgang til centeret. Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal det straks meddeles til Dansk Fitness Faaborg, som udsteder et nyt medlemskort mod et gebyr. Medlemskab og medlemskort er personligt og må ikke benyttes af eller overdrages til andre. Ved misbrug af medlemskort pålægges et strafgebyr på kr. 500,- (jf. ovnstående)

§3. Betaling: Ved oprettelse af et kontantmedlemskab forudbetales prisen for den samlede aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS/DIBS-medlemskab tilmeldes aftalen betalingsservice eller DIBS-kreditkortbetaling. Der betales kontant for perioden fra oprettelsen til første PBS/DIBS-betaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra medlemmets bankkonto i begyndelsen af ​​hver kalendermåned. Hvis Dansk Fitness Faaborg er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter Dansk Fitness Faaborgs gældende takster. Ved online tilmelding og betaling er der efter købeloven 14 dages fortrydelsesret. Efter de 14 dage, eller når medlemskabet tages i brug bortfalder fortrydelsesretten.

§4. For sen betaling: Betales den løbende ydelse ved et PBS/DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåmindelse til medlemmet. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, udsendes en rykkerskrivelse og der opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, udsendes Inkassovarsel og der opkræves et rykkegebyr efter gældende takst. Hvis der efter den 3. rykker ikke er betalt, har Dansk Fitness Faaborg ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og den skyldige restance sendes til fuld og endelig indfrielse. Dansk Fitness Faaborg vil uden yderligere varsel overdrage vores tilgodehavende til retslig inkasso.

§5. Varighed/ændring af medlemskab: PBS/DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter indtil de opsiges i henhold til §7. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Kontante medlemskaber og forudbetalinger refunderes ikke. Klippekort løber 12 mdr. fra oprettelsesdagen. Klippekort kan ikke forlænges, så efter endt løbetid skal der købes et nyt.

Ung 15-21 år-medlemskab ændres automatisk måneden efter medlemmets 21 års fødselsdag til GULD-medlemskab.

§6. Berosætning: PBS/DIBS-medlemskaber, kontant-medlemskaber og tillægsmedlemskaber kan sættes i bero 2 x 1 måned om året, mod et gebyr efter Dansk Fitness Faaborg´s gældende takster. Kontant 3 og 6 måneders medlemskab kan sættes i bero 1 gang i perioden mod gældende gebyr, PREMIUM-medlemskab bero gratis. Klippekort kan ikke sættes i bero. Medlemskaber med bindingsperiode kan ikke sættes i bero i bindingsperioden. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centeret. I tvivlstilfælde skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en berosætning med dato og kvittering fra centeret. Det er ikke muligt at sætte et medlemskab i bero i en opsigelsesperiode, og en evt. berosætning ophæves, hvis medlemskabet opsiges. Har du et PBS/DIBS/kontant PREMIUM-medlemskab, har du gebyrfrit bero i 2 x 1 måned om året.

§7. Opsigelse af medlemskaber:  PBS/DIBS-medlemskaber kan til hver en tid opsiges med et varsel på løbende måned + 1 måned. 6 måneders aftaler opsiges efter samme regler og kan tidligst opsiges efter 5 måneder. Klippekort og kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk, når den forudbetalte periode er gået. Opsigelsen skal meldes skriftligt på udmeldelsesblanket, og medlemmet skal underskrive med navn og dato. Kvittering for udmeldelse udleveres til medlem. Opsigelse kan kun ske ved personlig henvendelse i Dansk Fitness Faaborg. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra centeret.

§8. Ændringer i priser og medlemsvilkår:  Dansk Fitness Faaborg forbeholder sig ret til prisændringer og ændring i medlemsvilkår. Prisændringerne og ændringer i medlemsvilkårene vil blive offentliggjort i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 35 dage, før prisændringerne træder i kraft. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene giver individuel meddelelse herom til medlemmet. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 7. Dansk Fitness Faaborg har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider.

§9. Helbredstilstand og personskader:  Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Dansk Fitness Faaborg. Dansk Fitness Faaborg tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følger af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følger dansk erstatningsret på området.

§10. Værdigenstande: Dansk Fitness Faaborg anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Dansk Fitness Faaborg bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri, tingsskade eller tyveri fra skabene.

§11. Ordensregler: Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Dansk Fitness Faaborg´s personale som altid skal følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Træning skal ske i træningstøj og indendørssko. Det er ikke tilladt at træne i bare tæer eller strømpesokker. Bare fødder er dog tilladt ved Yoga, Pilates og lignende. Racistiske eller nedladede udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. Dansk Fitness Faaborg kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træning kan være sundhedsskadeligt for medlem.

§12. Fremmøde: Fremmøde til holdtræning skal ske senest 10 minutter før tiden starter. Ved al træning skal du fremmøde dig på vores fremmødeskærm i receptionen.

§13. Afmelding til holdtræning:  Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest seks (6) timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem 1. ikke afmelder en holdreservation til tiden eller 2. ikke melder afbud senest seks (6) timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste og deltagelse er bekræftet af Dansk Fitness Faaborg, opkræves medlemmer og gebyrer efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har Dansk Fitness Faaborg ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Forudbetalte medlemskaber fratrækkes en dag fra medlemskabets gyldighedsperiode. Ved klippekort trækkes et klip. Afbud skal ske via vores Sportsolution App, webbooking eller i sidste tilfælde receptionen.Receptionisten afmelder dig ikke, hvis de seks (6) timer er overskredet.

§14. Aflysning af hold: Dansk Fitness Faaborg forbeholder sig ret til at aflyse hold ved sygdom, ferie og hold med at få deltagere. Vi sender en SMS-besked til dig med besked herom. Denne besked er gratis for dig.

§15. Dansk Fitness Faaborg opsigelse af medlemmer: Dansk Fitness Faaborg kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af Dansk Fitness Faaborgs opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt Dansk Fitness Faaborg ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse, at de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement ikke er overholdt, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping, gentagne udlån af medlemskort og racistiske udtalelser i Dansk Fitness Faaborg.

§16. Kameraovervågning: Der er kameraovervågning i Dansk Fitness Faaborg. Vi anvender kameraovervågning som en præventiv foranstaltning for din og vores personales sikkerhed. Anvendelse vil kun ske i tilfælde af begrundet mistanke om overtrædelse af gældende ordensregler, tyveri, hærværk eller overfald af medlemmer, virksomhed og ansatte. Kameraovervågning og behandling af indeholdende oplysninger, udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Optagelser gemmes i 30 dage fra optagelsesdato.

§17. Gebyr: 

Nyt medlemskort 50 kr.
Udeblivelse fra hold 25 kr.
Bero på PBS/DIBS-medlemskaber 99 kr. pr. mdr.
Bero på kontante-medlemskaber 99 kr. pr. mdr.
Rykkergebyr ved for sen betaling 100 kr.
Misbrug af medlemskab/medlemskort 500 kr.

§18 . Datapolitik: Dansk Fitness Faaborg vil til enhver tid behandle personers personoplysninger i overensstemmelse med  vores persondatapolitik  og gældende lovgivning.